GDPR

Съответствие на ЛогиСофт ЕООД с европейските нормативни изисквания, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 - Общ регламент за защитата на личните данни

ЛогиСофт ЕООД събира и обработва лични данни на своите служители и контрагенти със следните цели:

- Осъществяване на връзка с доставчици, клиенти, партньори, кандидати за работа, използвайки доброволно предоставените за целта данни за контакт

- Изпълнения на нормативно определени задължения в областта на трудовото законодателство и счетоводството

- Сигурност на офисните помещения

- Защита от правни претенции

Данните се обработват на следните основания: спазване на законовите задължения на администратора; изпълнение на договорни задължения; доброволно и недвусмислено изразено съгласие.

Администраторът съхранява личните данни в рамките на законоустановените срокове за съхранение или до отпадане на необходимостта от съхранението на данните с оглед целите на тяхното обработване.

Субектите на лични данни могат да упражнят правата си за достъп, актуализиране, коригиране, ограничаване на обработването или изтриването на данните, като се свържат с администратора на посочения по-долу имейл. Служителят на администратора, отговорен за защитата на личните данни, отговаря в едномесечен срок от получаването на писменото искане.

Администраторът не обработва специални категории лични данни и не извършва профилиране и автоматизирано взимане на решения.

По всички въпроси, свързани със събирането и обработването на лични данни от ЛогиСофт ЕООД, можете да се свържете с нас по писмен път на logisoft@logisoft.bg, с копие до polina.westerhoven@logisoft.bg и заглавие на съобщението „Защита на лични данни“.

Запишете се за новини и събития!